Дефиниция химически баланс

Идеята за баланс се появява в различни области, свързани с науката. Балансът в тази рамка е състояние или ситуация, в която има хармония или хладнокръвие . Идеята също така споменава какво се случва, когато силите, действащи в системата, се противопоставят един на друг .

Химичен баланс

Химичният, от друга страна, е свързан със състава на органите . Наука, посветена на анализа на свойствата, структурата и промените в телата, всъщност се нарича химия .

От тези понятия можем да разберем какво е химическото равновесие . Това се нарича състояние, при което концентрацията на продукт или реагент и химическата активност не регистрират нетни промени с течение на времето .

Термичното равновесие се достига, когато развитието на обратима реакция се извършва в същата пропорция, както и обратната му реакция. Следователно скоростта на тези реакции е еднаква и няма никакви нетни вариации в концентрациите.

Трябва да се помни, че химична реакция е процес, който кара веществата (реагентите) да претърпят промени в тяхната молекулярна структура и техните връзки, ставайки продукти . Когато реагентите са смесени, те не се превръщат в продукти в тяхната цялост. След известно време, ако противоположните реакции достигнат същата скорост на реакцията, се създава химическото равновесие и връзката, установена от реагентите и продуктите, остава фиксирана.

Сред факторите, които могат да нарушат термичното равновесие, са вариациите в концентрацията на продуктите и реагентите, налягането или температурата .

Препоръчано
 • популярна дефиниция: волтаж

  волтаж

  Речникът на Кралската испанска академия (RAE) определя напрежението като броя на волта, които действат върху уреда или електрическата система . По този начин напрежението, което също е известно като напрежение или потенциална разлика , е налягането, което източникът на електрическа енергия или електродвижещата сила оказва върху електрически заряди или електрони в затворена електрическа верига. По този начин се установява потокът на електрически ток . Колкото по-голяма е разликата в потенциала от източник на електрическо захранване, толкова по-голямо е напрежението в веригата, на която съответст
 • популярна дефиниция: контейнер

  контейнер

  Контейнерът , който идва от английския контейнер , е контейнер, който се използва за изхвърляне на отпадъци или голям пакет от международни стандартизирани размери и видове, които се използват за транспортиране на стоки . В първия случай контейнерът обикновено се намира на обществени пътища, за да могат гражданите да съхраняват битовите си отпадъци. Камионите за събиране, по обичайния си начин, изпра
 • популярна дефиниция: амперметър

  амперметър

  Амперметърът е устройство, което позволява измерването на амперите на електрическия ток . За да разберем точно смисъла на понятието, трябва да знаем какви са усилвателите и какво е електрическият ток. Електрическият ток се произвежда от движението на електрически заряди в материала. Това е величина, която отразява електричеството, което в единица време протича пре
 • популярна дефиниция: братство

  братство

  От латинските братства братството е привързаност и връзка между братята или между онези, които се отнасят към себе си като такива . Концепцията е синоним на братство , приятелство и приятелство . Например: "В знак на братство външният министър посети съседната страна, за да изрази подкрепата и солидарността на правителството" , "Маркос и
 • популярна дефиниция: цианид

  цианид

  Концепцията за цианид , която идва от френската дума цианур , се отнася до анион, който има въглероден атом, свързан с азотен атом чрез тройна връзка. Органичните съединения, които имат този вид обединяване на атоми, се наричат цианидни групи или нитрили . Най-често срещаната форма на цианид е циановодородната сол , известна още като циановодородна киселина . Това вещество се характеризира с висока токсичност , която може да бъде смъртоносна за хората . Водо
 • популярна дефиниция: комедия

  комедия

  От латински comoedĭa , комедия е произведение, което представя по- голямата част от хумористични или празнични сцени и ситуации . Комедиите се стремят да забавляват обществото и да предизвикват смях, с крайности, които са склонни да бъдат щастливи. Комедията е и жанрът, който групира всички произведения на тези характеристики. Друг от важните признаци на идентичност, който всяка комедия има, е фактът, че в него централната ос на историята с