Дефиниция социално управление

Терминът социално управление може да определи, че етимологично той се формира от думи, които идват от латински. Така, на първо място, имаме понятието мениджмънт, което произтича от управлението, което е резултат от сумата на gestus, което означава "факт", и суфикс - tio, който може да се преведе като "действие и ефект".

Социален мениджмънт

На второ място е социалната дума, която от своя страна произхожда от латинската дума socius, която е еквивалентна на "партньор".

Социалното управление е определено като изграждане на различни пространства за социално взаимодействие . Това е процес, който се провежда в конкретна общност и се основава на колективно, непрекъснато и открито учене за проектиране и изпълнение на проекти, насочени към социалните нужди и проблеми .

Социалното управление включва диалог между различни участници като правителства, компании, граждански организации и граждани.

В този смисъл е необходимо да се подчертае фактът, че този тип управление, поради действията, които то предполага и осъществява, го свързва с други области като право, образование, социална работа, социология, Антропология и дори социална психология.

Всичко това води до необходимостта от позоваване на поредица от въпроси, които също работят като синоним на социалното управление, или които наистина се превръщат в незаменими елементи от него, така че да могат да се изпълняват успешно. Такъв би бил случаят с това, което е известно като самоуправление, развитие на общността или управление на общността.

Според Института за технологични и висши изследвания на Запада (ITESO), социалното управление е цялостен процес на действия и вземане на решения, който включва от подхода, изучаването и разбирането на даден проблем, до проектирането и изпълнението на предложения.

Процесът изисква съвместно и непрекъснато учене за социалните групи, което им позволява да влияят върху проектирането на публичните политики. Накратко, това е изграждането на пространство на социални отношения и връзки на институционалните отношения, което се постига чрез набор от действия.

По този начин социалното управление се конституира като канал, чрез който общността действа с предприемачески дух, за да насърчава социалната промяна . За нейния успех е необходимо да се засилят връзките в общността и да се работи за възстановяване на културната идентичност и колективните ценности на въпросното общество .

Субектът, който има капацитет за координация и преговори както в рамките на собствената си организация, така и извън него, е известен като социален мениджър .

В допълнение към всичко това не можем да пренебрегнем факта, че в Навара съществува организация, която се нарича Група за социално управление. Това е център, в който, наред с други въпроси, той е ангажиран с обучение на хората, така че те да могат да предприемат, на работното или лично ниво, най-добрата възможна грижа за тези, които са в ситуация на зависимост.

Препоръчано
 • дефиниция: осмостенник

  осмостенник

  Октаедърът е концепция, използвана в геометрията за обозначаване на тяло, което има осем равнини или лица . Концепцията произтича от латинската октаедра , въпреки че най-далечният му етимологичен предшественик се намира на гръцки език. Октаедрите са част от групата на полиедрите , които са тези геометрични тела с обем, който не е безкраен и имат плоски повърхности. Тъй като октаедърът има осем лица, той може да бъде или вдлъбн
 • дефиниция: нападение

  нападение

  От италианската дума assalto , терминът нападение се отнася до акта и резултата от нападение : атакува нещо или някой, прониквайки на място, атакувайки. Понятието се използва за назоваване на престъпление, което се състои в приближаване на един или повече хора по насилствен начин към присвояване на техните активи. Например: "Синът на заместника е ранен при нападение" , "Вдигнете ръцете си, това е нападение!" Ако направят това, което им кажа, никой няма да бъде наранен " , " Това е четвъртият път за два месеца, че сме претърпели нап
 • дефиниция: глагол

  глагол

  Глаголът е видът на думата, която може да бъде модифицирана, за да съответства на лицето , броя , времето , режима и аспекта, който обектът говори. С произход от латинския термин verbum , глаголът е елемент от изречение, което дава модел на съществуване и описва действие или състояние, което влияе на субекта. Това е ядрото на структура, която може да маркира разделението на субекта и предиката. По принцип можем да кажем, че глаголът е този, който показва какво действие изпълнява граматичният субект на изречението и който може да изразява състоян
 • дефиниция: невъзобновяема енергия

  невъзобновяема енергия

  Определянето на значението на невъзобновяемата енергия е нашата цел. Но за това е важно преди това да определим етимологичния произход на думите, които съставят този термин: • Енергия Той идва от латинската "енергия", която от своя страна идва от гръцката дума "energeia". Последната е съставена от три части: префикс "en"; съществителното "ergon", което е равно на "работа"; и наставка "-eia", която е използвана за изразяване на качество. • Въз
 • дефиниция: адекватност

  адекватност

  Adecuación е термин, чийто етимологичен корен се намира в латинската дума adaequatĭo . Става въпрос за акта и последствията от адаптирането : адаптиране, приспособяване или подреждане на нещо, така че то да се адаптира към нещо друго. Концепцията за адекватност се използва в различни контексти. В областта на комуникацията идеята за адекватност напомня за уважението, което един текст трябва да има за разл
 • дефиниция: механична енергия

  механична енергия

  Казва се, че енергията е силата да генерира трансформация или движение в дадено нещо. Концепцията се отнася и до ресурса, който благодарение на технологията може да има промишлено приложение. Механиката , от друга страна, обхваща всички тези неща, които действат чрез действие на механизъм или машина . Терминът се използва и за описание на автомати