Дефиниция здравна програма

Програмата за здравеопазване представлява набор от действия, изпълнявани от правителството с цел подобряване на здравните условия на населението . По този начин властите насърчават кампании за превенция и гарантират демократичен и масов достъп до центровете за грижи.

Здравна програма

Като цяло здравната програма се състои от няколко части. По принцип се предлага въведение, с фона и мисията, която програмата ще изпълни. След това се прави диагноза на настоящата ситуация, която може да включва синтез на оценка на подобни планове, които са разработени по-рано.

След поставянето на диагнозата се представя планът (с програмиране на дейностите) и понякога заключенията също са подробни относно очакваните резултати.

Следователно здравната програма е инструмент за операционализиране на здравните политики чрез планиране, изпълнение и оценка на дейностите за промоция на здравето, превенция, лечение и възстановяване.

Сред основните цели на стартирането на здравна програма са превенцията на всички видове заболявания и ефективното представяне на професионалистите в съответните области на здравеопазването.

Съществуват различни видове здравни програми. Например, в зависимост от географската област на приложение, здравната програма може да бъде национална, провинциална или общинска .

Програмите могат също така да бъдат проектирани така, че да отговарят на нуждите на конкретна област на здравеопазването. Например:
* Програми за репродуктивно здраве : те възнамеряват да извършват консултации и общи насоки във всичко, свързано със сексуалните връзки и възпроизвеждане (преговорни преговори, предписване, доставка на контрацептиви и др.);

* Програми за контрол на тютюна : разпространяване на информация за опасностите от потреблението и последиците от него за здравето.

Повечето програми са склонни да разчитат на образованието и да предоставят известни научни знания на гражданите, които могат да улеснят тяхната собствена сигурност. Ако тези мерки са благоприятно приети от обществото, възможно е катастрофи от всякакво ниво да бъдат предотвратени . Тези превантивни мерки се извършват в различните области, в които тя се развива за живота на гражданите.

Здравни програми в Европейския съюз

От създаването на Европейския съюз е поета отговорност от всички страни, които са го подписали, което ги задължава да гарантират защитата на общественото здраве на тяхна територия и да си сътрудничат с останалите страни, които са част от организацията, за да могат да го направят.

Това е довело до провеждането на серия от проучвания през годините и планове, които да се приложат, за да се адаптират към обстоятелствата във всяка държава. Една от най-важните програми по въпросите на здравната политика е т.нар. „Здраве за растеж“, която ще се развива между 2014 и 2020 година.

Тя е разработена, като се вземат предвид различните демографски промени, които континентът е претърпял през последните десетилетия и целта му е да генерира, че всички страни получават здравни услуги, които са устойчиви и разполагат с най-новите инструменти, разработени за сектора.

По този начин те биха могли да достигнат или да подобрят своите системи за обществено здравеопазване, като предпазят гражданите си от заплахите за здравето, които могат да достигнат през границите, като например епидемия от грип.

Тази здравна програма ще помогне на всички страни, които са част от Европейския съюз, да реагират с необходимата ефективност на икономическите предизвикателства и демографските промени, които непрекъснато ги променят и които поставят здравните им системи на изпитание.

Препоръчано
 • дефиниция: топология

  топология

  Терминът топология се използва за идентифициране на област от математиката, която изучава приемственост и други понятия, които произхождат от нея. Това е специализация, свързана със свойствата и характеристиките на геометричните тела, които остават непроменени благодарение на непрекъснатите промени , независимо от техния размер или вид. Трябва да се отбележи, че непрекъснатите функции на математиката са тези, които в близките точки на областта изпитват малки изменения в стойностите . На графично ниво, тези функции обикновено могат да бъдат изтеглени, без да се вдигне молива от хартията. Друга ц
 • дефиниция: профаза

  профаза

  Разделянето на клетката може да стане чрез мейоза или митоза . Първият етап от двата процеса се нарича профаза : в тази фаза съществуващото генетично съдържание се кондензира и ахроматичното вретено започва да се формира. Това генетично съдържание, ДНК, което преминава през процеса на кондензация, обикновено е в много подредена структура, наречена хромозома (събира повечето от генетичната информация н
 • дефиниция: пионер

  пионер

  Pioneer е термин, който идва от френския език ( pionnier ) и който се позовава на предмета, който започва да изследва или запълва девствени територии . Например: "Утре ще имаме почит към пионерите на хората в Асоциацията за развитие" , "Дядо ми беше един от пионерите, които построиха първите къщи в града" , "Семейството на пионера обяви създаването на музей които ще вземат историята на града . " Пионер също може да бъде индивид, който изпълнява определено действие за първи път в историята на човечеството или развива някаква безпрецедентна тенденция в някаква дисцип
 • дефиниция: епистоларен

  епистоларен

  Епистоларното прилагателно , от латинската дума epistolāris , се отнася до това, което е свързано с послание : послание или писмо. Например: "Епистоларният обмен на двамата писатели продължи повече от три десетилетия" , "Ние никога не се видяхме лично, имахме епистоларна връзка" , "Испанският автор ни изненада с представянето на епистоларен роман" . В областта на литературата епистоларният жанр е този, чиито творби са изградени от поредица от писма, обменени от главните герои. Тези послания позволяват изграждането на парцела. Един от най-известните епистоларни рома
 • дефиниция: -ма

  -ма

  Pax е латинска дума, която не е част от речника, разработен от Кралската испанска академия (RAE) . Тази дума, която може да бъде преведена като мир , се използва за назоваване на историческия етап, в който една империя успява да наложи своята хегемония на своите съседи и на други нации, развивайки ситуация на мир както вътре, така и в неговата област на влияние. Той е известен като pax romana или pax augusta до период, в който Римската империя е успяла да установи мир в различни градове, в които е подадена. Преди този човек тези райони бяха мястото на различни битки и конфронтации, докато римля
 • дефиниция: инвестиция

  инвестиция

  Актът и последствията от инвестирането се наричат инвестиция . От друга страна, глаголът да се инвестира идва от латинския investīre и се отнася до придаване на значимост на позиция или достойнство . Например: "Интегрирането на президента ще се състои следващия вторник в Конгреса и се очаква присъствието на много лидери в региона" , "Стот